Privatlivspolitik for MedHelp A/SDenne politik gælder for interaktioner med MedHelp A/S i alle henseender. Vi i MedHelp har som mission at passe på dine data og værne om din integritet. Dette gør vi med tekniske, organisatoriske og administrative processer og systemer. Det er på denne måde, vi sikrer, at du oplever en høj kvalitet af vores ydelser.


MedHelp A/S’ privatlivspolitik

MedHelp A/S (”MedHelp”) eller (”vi”) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne Privatlivspoli-tik giver dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du modtager fortrolig syg-domsrådgivning fra MedHelp. Der kan forekomme løbende ændringer i denne Privatlivspolitik. Hvis vi foretager ændringer, vil vi op-lyse dig om det og ændre datoen på politikken. Afhængig af ændringerne vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores Privatlivspolitik, hver gang du anvender vores Tjenester for at holde dig opdateret om vores informationspraksis, og hvordan du kan hjælpe os med at beskytte dit privatliv.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 • MedHelp A/S
 • Marielundvej 43
 • 2730 Herlev
 • CVR-nr.: 31784883
 • Telefonnummer: +45 70 207 203
 • E-mail: info@medhelp.dk

2. Indsamling, formål og retsgrundlag

I MedHelp indsamler og behandler vi tre overordnede kategorier af data:

2.1. Persondata, af ikke-følsom karakter, om medarbejdere ansat i virksomheder, som har indgået aftale med MedHelp om serviceydelser indenfor arbejdet med sygefravær:

Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som alminde-lige oplysninger af ikke-følsom karakter, er GDPR art. 6, stk. 1, litra b. samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som databehandler, på vegne af medarbej-derens ansættende virksomhed, der er dataansvarlig.
Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Hvor der er anført ”medarbejder” er der tale om en medarbejder på en virksomhed, som har indgået aftale med MedHelp:

 1. Navn Identifikation af medarbejder
 2. Arbejdsgiver/kunde Identifikation af medarbejder. Opsætning af kundespecifikke parametre.
 3. Fødselsdato Identifikation af medarbejder. Beregning af alder til anonyme analyseformål.
 4. Afdeling Sende meldinger til korrekte modtagere. Anonyme analyseformål.
 5. ID Identifikation af medarbejder
 6. Ansættelsestype Anonyme analyseformål
 7. Startdato Beregning af fraværs%
 8. Nationalitet Route opkald til sygeplejerske med sprogkompe-tence. Kommunikation med medarbejder (SMS)
 9. Telefon Omsorgsopkald. Orientering/opdatering nr. til arbejdsgiver.
 10. Telefon - hemmeligt nr. Hemmeligholdelse af telefonnr. Overfor arbejds-giver
 11. Mobil Omsorgsopkald. Orientering/opdatering nr. til arbejdsgiver. Kopi af meldinger. Brugernavn app
 12. Mobil - hemmeligt nr. Hemmeligholdelse af telefonnr. Overfor arbejds-giver
 13. Mobil - send kopi Send kopi af meldinger til medarbejder
 14. E-mail Kopi af meldinger. Orientering/opdatering mail adresse til arbejdsgi-ver.
 15. E-mail - send kopi Send kopi af meldinger til medarbejder
 16. Barns navn/fødselsår Identifikation af barn iht. Korrekt rådgivning
 17. §56 Registrering af om medarbejderen har §56-aftale til korrekt registrering af §56 fravær.
 18. §56-relateret fravær Registrering af §56 aftale til refusion samt opret-holdelse af aftale.
 19. Fleksjob Registrering af fleksjob til refusion samt oprethol-delse af aftale.
 20. IKKE arbejdsrelateret Administrativ registretring i særligt kundeforhold.
 21. Gået hjem syg Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
 22. Gået hjem syg profiler (tæller) Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
 23. Dato for første sygedag Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
 24. Forventet rask dato Orientering til arbejdsgiver.
 25. Dato sat af sygeplejersken (forventet rask) Orientering til arbejdsgiver.
 26. Sidste sygedag Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
 27. Sygdomsgrad Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
 28. Lederkontakt Orientering til arbejdsgiver.
 29. Uheld på arbejdspladsen Anvendes til arbejdsskaderegistrering. Orientering går til arbejdsgiver
 30. Unfit Administrativ registrering i særligt kundeforhold. Orientering går til arbejdsgiver
 31. Graviditetsrelateret fravær Registrering til refusion. Orientering går til arbejdsgiver
 32. Meddelelse til arbejdsgiver Orientering til arbejdsgiver.
 33. Intern besked Orientering til kolleger
 34. Omsorgsopkald Frivillighed i valg af omsorgsopkald
 35. Frivilligt omsorgsopkald Frivillighed i valg af omsorgsopkald
 36. Køn Anonyme analyseformål
 37. Ansættelsesdato Anonyme analyseformål
 38. Postnr. Anonyme analyseformål
 39. Virksomhedstype Anonyme analyseformål
2.2. Persondata, af særlig karakter, som registreres som følge af anmodning om sundheds-faglig rådgivning og efterfølgende dialog med sundhedsfagligt personale:

Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som oplysnin-ger af følsom karakter, er GDPR art. 9, stk. 2, litra b. samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om Sygefaglige optegnelser (nr. 9019 af 15. januar 2013). Al personale i MedHelp, som har ad-gang til dette data, er følgelig underlagt Sundhedsloven §40.

For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som dataansvarlig. MedHelp videregiver så-ledes ingen af disse personlige oplysninger til medarbejderens ansættende virksomhed.

Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Hvor der er anført ”medarbejder” er der tale om en medarbejder på en virksomhed, som har indgået aftale med MedHelp:

 1. Nuværende symptomer Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 2. Egenomsorg og plan Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 3. Langtidsoplysninger Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 4. Råd og aftaler Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 5. Fraværsårsag Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 6. Plejeniveau Til sikring af korrekt sundhedsfaglig råd-givning. Journalføring jf. Sundhedsloven
 7. Arbejdsrelateret fysisk Journalføring samt anonyme analysefor-mål.
 8. Arbejdsrelateret psykisk Journalføring samt anonyme analysefor-mål.
2.3. Persondata, af ikke-følsom karakter, om personer der har samtykket til at modtage salgs- og marketing orienteret materiale fra MedHelp:

Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som alminde-lige oplysninger af ikke-følsom karakter, er GDPR art. 6, stk. 1, litra b. samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som dataansvarlig.

Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Desuden henvises til vores cookie-politik.

 1. Navn Identifikation af person
 2. Mailadresse Fremsendelse af relevant info jf. samtykke
 3. Telefonnummer Opfølgende dialog jf. samtykke
 4. Virksomhed Hvilken virksomhed personen er ansat i, til præci-sering af relevant info.

3. Sletning

Patientoplysninger slettes i overensstemmelse med gældende lovgivning (5 år fra samtale med sygeplejerske). Vi sletter dine andre personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.
Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

4. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom.

Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os på dpo.medhelp@bech-bruun.com.

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på dpo.medhelp@bechbruun.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

6. Klageadgang

Hvis du ønsker at kontakt MedHelps DPO eller klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
 • CVR nr.: 3853 8071
 • Langelinie Allé 35
 • 2100 København Ø
 • Telefonnummer: 72 27 30 02
 • E-mail: dpo.medhelp@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/medhelp/ Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysnin-ger.

Vi anbefaler, at du kontakter Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores håndtering af din klage. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/